top of page
77071f6266f6c72bf788695d03a7752e_edited_edited.jpg

digital aura:

by Cosmic Writer

A Personal Branding Consulting Course

Cùng bạn lan tỏa giá trị và tạo dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Hình thức: đồng hành 1:1

Thời gian: 6+ buổi

Giảng viên: Hà Minh

the future of branding is personal.

Tương lai của thương hiệu là tính cá nhân. - Talaya Waller

thương hiệu cá nhân là một từ khóa mang tính xu hướng. 

Tương lai của thương hiệu là tính cá nhân. - Talaya Waller

bottom of page